premature ejeculation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premature ejeculation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premature ejeculation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premature ejeculation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • premature ejeculation

    * kỹ thuật

    y học:

    xuất tinh sớm