plane off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plane off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plane off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plane off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plane off

    * kỹ thuật

    bào phẳng