plane net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plane net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plane net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plane net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plane net

    * kỹ thuật

    lưới phẳng