plane of section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plane of section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plane of section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plane of section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plane of section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt phẳng tiết diện

    mặt phẳng tiệt diện