plane mirror nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plane mirror nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plane mirror giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plane mirror.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plane mirror

    * kỹ thuật

    gương phẳng