pinnacle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinnacle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinnacle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinnacle.

Từ điển Anh Việt

 • pinnacle

  /'pinəkl/

  * danh từ

  tháp nhọn (để trang trí mái nhà...)

  đỉnh núi cao nhọn

  (nghĩa bóng) cực điểm; đỉnh cao nhất

  on the highest pinnacle of fame: trên đỉnh cao nhất của danh vọng; lúc tiếng tăm lẫy lừng nhất

  * ngoại động từ

  đặt lên tháp nhọn, để trên cao chót vót

  xây tháp nhọn cho

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pinnacle

  * kỹ thuật

  đinh

  đỉnh nhọn

  hóa học & vật liệu:

  tháp nhọn

  vát đá nhọn

  xây dựng:

  tháp trang trí

  tháp trên mái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pinnacle

  (architecture) a slender upright spire at the top of a buttress of tower

  a lofty peak

  surmount with a pinnacle

  pinnacle a pediment

  raise on or as if on a pinnacle

  He did not want to be pinnacled

  Similar:

  acme: the highest level or degree attainable; the highest stage of development

  his landscapes were deemed the acme of beauty

  the artist's gifts are at their acme

  at the height of her career

  the peak of perfection

  summer was at its peak

  ...catapulted Einstein to the pinnacle of fame

  the summit of his ambition

  so many highest superlatives achieved by man

  at the top of his profession

  Synonyms: height, elevation, peak, summit, superlative, meridian, tiptop, top