pink form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pink form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pink form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pink form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pink form

    * kinh tế

    mẫu đơn hồng

    mẫu màu hồng