piano wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piano wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piano wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piano wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piano wire

    * kỹ thuật

    dây đàn piano

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piano wire

    thin steel wire of high tensile strength