piano string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piano string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piano string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piano string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piano string

    * kỹ thuật

    dây đàn piano