piano organ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piano organ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piano organ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piano organ.

Từ điển Anh Việt

  • piano organ

    /'pjænou,ɔ:gən/

    * danh từ

    pianô máy