piano lesson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piano lesson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piano lesson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piano lesson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piano lesson

    a lesson in playing the piano

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).