peril clauses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peril clauses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peril clauses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peril clauses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peril clauses

    * kinh tế

    điều khoản về tai nạn