perils of the seas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perils of the seas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perils of the seas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perils of the seas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perils of the seas

    * kinh tế

    rủi ro, tai nạn do biển