perilla oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perilla oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perilla oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perilla oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perilla oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu tía tô