peer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peer.

Từ điển Anh Việt

 • peer

  /piə/

  * danh từ

  người cùng địa vị xã hội, người ngang hàng, người tương đương

  you will not easily his peers: anh khó mà tìm được người như anh ấy

  khanh tướng (Anh), người quý tộc; huân tước

  thượng nghị sĩ (Anh)

  House of Peers: thượng nghị viện Anh

  * ngoại động từ

  bằng (ai), ngang hàng với (ai)

  phong chức khanh tướng cho (ai)

  * nội động từ

  (+ with) ngang hàng (với ai)

  * nội động từ

  ((thường) + at, into, through...) nhìn chăm chú, nhìn kỹ, nhòm, ngó

  hé ra, nhú ra, ló ra (mặt trời, hoa...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • peer

  a person who is of equal standing with another in a group

  Synonyms: equal, match, compeer

  a nobleman (duke or marquis or earl or viscount or baron) who is a member of the British peerage

  look searchingly

  We peered into the back of the shop to see whether a salesman was around