peer group (pg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peer group (pg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peer group (pg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peer group (pg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peer group (pg)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhóm ngang hàng