peer group leader (pgl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peer group leader (pgl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peer group leader (pgl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peer group leader (pgl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peer group leader (pgl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Dẫn đầu nhóm ngang hàng (Nút thực hiện các chức năng LGN)