mixing valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixing valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixing valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixing valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixing valve

    * kỹ thuật

    van hỗn hợp

    van trộn