mixing faucet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixing faucet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixing faucet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixing faucet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mixing faucet

    single faucet for separate hot and cold water pipes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).