mincing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mincing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mincing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mincing.

Từ điển Anh Việt

 • mincing

  /'minsiɳ/

  * tính từ

  điệu bộ, màu mè, õng ẹo, uốn éo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mincing

  Similar:

  mince: make less severe or harsh

  He moderated his tone when the students burst out in tears

  Synonyms: soften, moderate

  mince: walk daintily

  She minced down the street

  mince: cut into small pieces

  mince the garlic

  dainty: affectedly dainty or refined

  Synonyms: niminy-piminy, prim, twee