merry andrew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

merry andrew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm merry andrew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của merry andrew.

Từ điển Anh Việt

  • merry andrew

    /'meri'ændru:/

    * danh từ

    anh hề; người pha trò (phụ tá của lang băm, hoặc trong gánh hát rong)

Từ điển Anh Anh - Wordnet