mary harris jones nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mary harris jones nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mary harris jones giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mary harris jones.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mary harris jones

    Similar:

    jones: United States labor leader (born in Ireland) who helped to found the Industrial Workers of the World (1830-1930)

    Synonyms: Mother Jones

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).