mary i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mary i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mary i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mary i.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mary i

    daughter of Henry VIII and Catherine of Aragon who was Queen of England from 1553 to 1558; she was the wife of Philip II of Spain and when she restored Roman Catholicism to England many Protestants were burned at the stake as heretics (1516-1558)

    Synonyms: Mary Tudor, Bloody Mary

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).