mary pickford nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mary pickford nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mary pickford giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mary pickford.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mary pickford

    Similar:

    pickford: United States film actress (born in Canada) who starred in silent films (1893-1979)

    Synonyms: Gladys Smith

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).