markov model of employment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markov model of employment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markov model of employment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markov model of employment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • markov model of employment

    * kinh tế

    Mô hình Markov về công ăn việc làm