markovian machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markovian machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markovian machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markovian machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • markovian machine

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy Mackop

    máy Markov