markovian process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markovian process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markovian process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markovian process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • markovian process

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quá trình Macop

    quá trình Markov