malign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malign.

Từ điển Anh Việt

 • malign

  /mə'lain/

  * tính từ

  độc ác, thâm hiểm

  (y học) ác tính

  * ngoại động từ

  nói xấu, phỉ báng, vu khống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • malign

  evil or harmful in nature or influence

  prompted by malign motives

  believed in witches and malign spirits

  gave him a malign look

  a malign lesion

  Antonyms: benign

  Similar:

  badmouth: speak unfavorably about

  She badmouths her husband everywhere

  Synonyms: traduce, drag through the mud

  malefic: having or exerting a malignant influence

  malevolent stars

  a malefic force

  Synonyms: malevolent, evil