malignant anaemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malignant anaemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malignant anaemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malignant anaemia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malignant anaemia

    Similar:

    pernicious anemia: a chronic progressive anemia of older adults; thought to result from a lack of intrinsic factor (a substance secreted by the stomach that is responsible for the absorption of vitamin B12)

    Synonyms: pernicious anaemia, malignant anemia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).