looking up (a word in a dictionary) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

looking up (a word in a dictionary) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm looking up (a word in a dictionary) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của looking up (a word in a dictionary).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • looking up (a word in a dictionary)

    * kỹ thuật

    tìm kiếm

    truy tìm