looking-glass plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

looking-glass plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm looking-glass plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của looking-glass plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • looking-glass plant

    small tree of coastal regions of Old World tropics whose leaves are silvery beneath

    Synonyms: Heritiera littoralis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).