looking in effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

looking in effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm looking in effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của looking in effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • looking in effect

    * kinh tế

    hiện ứng khóa chặt cửa