local tidal diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local tidal diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local tidal diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local tidal diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • local tidal diagram

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường quá trình triều địa phương