local phone calls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local phone calls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local phone calls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local phone calls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • local phone calls

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cuộc gọi nội bộ