local destination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local destination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local destination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local destination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • local destination

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đích cục bộ

    điểm cuối cục bộ