local broadcasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local broadcasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local broadcasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local broadcasting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • local broadcasting

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phát thanh địa phương