local atomic time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local atomic time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local atomic time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local atomic time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • local atomic time

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thời gian nguyên tử cục bộ

    thời gian nguyên tử tại chỗ