local anaesthesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local anaesthesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local anaesthesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local anaesthesia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • local anaesthesia

    Similar:

    local anesthesia: loss of sensation in a small area of the body (as when a local anesthetic is injected for a tooth extraction)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).