local access road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local access road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local access road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local access road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • local access road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường vào riêng