local acceleration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local acceleration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local acceleration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local acceleration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • local acceleration

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    gia tốc địa phương