lithium chloride solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lithium chloride solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lithium chloride solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lithium chloride solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lithium chloride solution

    * kỹ thuật

    dung dịch muối bromua lithi