lithium bromide solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lithium bromide solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lithium bromide solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lithium bromide solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lithium bromide solution

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dung dịch brommua liti

    dung dịch bromua lithi