lithium cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lithium cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lithium cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lithium cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lithium cell

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    pin lithi