lily turf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lily turf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lily turf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lily turf.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lily turf

    Similar:

    lilyturf: Asiatic perennial tufted herb with grasslike evergreen foliage and clusters of dark mauve grapelike flowers; grown as ground cover

    Synonyms: Liriope muscari

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).