lily of the nile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lily of the nile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lily of the nile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lily of the nile.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lily of the nile

    Similar:

    agapanthus: any of various plants of the genus Agapanthus having umbels of showy blue to purple flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).