lilywhite cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lilywhite cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lilywhite cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lilywhite cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lilywhite cake

    * kinh tế

    bánh kéc đường