lily-livered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lily-livered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lily-livered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lily-livered.

Từ điển Anh Việt

  • lily-livered

    /'lili,livəd/

    * tính từ

    nhát gan; hèn nhát

Từ điển Anh Anh - Wordnet