white-livered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white-livered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white-livered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white-livered.

Từ điển Anh Việt

  • white-livered

    /'wait'lipt/

    * tính từ

    nhát gan, nhút nhát

Từ điển Anh Anh - Wordnet