lily-pad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lily-pad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lily-pad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lily-pad.

Từ điển Anh Việt

  • lily-pad

    /'lilipæd/

    * danh từ

    lá súng