leash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leash.

Từ điển Anh Việt

 • leash

  /li:ʃ/

  * danh từ

  dây buộc chó săn, xích chó săn

  bộ ba chó săn; bộ ba thỏ rừng

  (nghành dệt) cái go

  to hold in leash

  kiểm soát chặt chẽ

  to slip the leash

  buông lỏng

  * ngoại động từ

  buộc bằng dây, thắt bằng dây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • leash

  * kỹ thuật

  y học:

  bó, sợi, thừng

Từ điển Anh Anh - Wordnet